JavaScript is required

民航业安全管理中心安全运营服务

通过对业务服务系统、办公管理系统等核心系统的网络安全事件监控和网络资产风险评估,提高网络安全管理水平,实现了实时监测、通报预警、威胁感知、应急响应、统一指挥、安全检查的能力。

方案说明

办公管理系统

数据系统

业务服务系统

互联网系统

solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris
solaris